Svátek Tří králů

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu. Matouš 2,1-2.

Dnes malí koledníčci chodí po městech a vesnicích a na dveře domů píšou K+M+B+2011 (v jiných zemích C+M+B+2011). Je to zkratka latinského: Christus mansionem benedicat, čili Kristus žehnej (tomu) domu – doslovně (tomuto) příbytku. (Po celý označený rok).

Letos už pojedenácté pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku pro potřebné.

A tady jdou naši koledníci polenští.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *