Akce: „Garáž“

Již několik měsíců budí nevoli sousedů stavba „přízemní garáže“ , která v druhé polovině minulého roku vyrostla ve Feltlově ulici na místě bývalého a před lety zbouraného židovského špejcharu. Sousedé stavby opakovaně upozoňují na záležitosti kolem povolení stavby i stavby samotné, které patrně nejsou v souladu se zákonem. O věci už se začíná mluvit i mezi polenskými občany. Sousedé stavby dne 11. 1. 2011 poslali členům Městské rady a Městského zastupitelstva v Polné k uvedené záležitosti dopis, který s laskavým svolením jeho signatářů zveřejňujeme v plném znění:

Vážená Rado města Polné, vážení zastupitelé!

Začínáme novoročním slovem starosty města, kdy je nám „nabízena i možnost podělit se o své postřehy, starosti či bolesti“. Kde se dále píše: „ Můžete se také svěřit kterémukoli členu Zastupitelstva města, neboť oni byli vámi zvoleni proto, aby se také o své občany a město starali. Stejně tak se můžete obrátit na úředníky městského úřadu, kteří vám vyjdou vstříc.“ Všichni jsme se zaradovali a této nabídky využíváme.

Plán zasedání Rady města Polné v lednovém zpravodaji, kde tajemník Ing. Novák bude informovat o plnění zákona o svobodném přístupu k informacím, v nás už jen vyvolal úsměv. Tuto zprávu podává člověk, který podává informace o své stavbě přízemní garáže neúplné, pokřivené, zamlžující a nebo nejlépe žádné! Posuďte sami. Bez prokazatelné informace majitelů sousedních pozemků nesměl dle zákona začít stavět! Informace, že severní nemovitost se stavbou nesousedí (je přes vjezd k východní nemovitosti), byla mylná. Na rozdíl od nás to stavebníci dobře věděli, jelikož stavba probíhala i na této obecní cestě. Přes informaci, že garáž bude přízemní (taky jaká jiná). Citujeme z dokumentace pro stavební povolení, které je součástí stavebního povolení „s výškou stavby do hřebene od podlahy I. NP +- 0,00 je + 3,00 m“. Přes výmluvy, že stavebník je překvapený stejně jako my, protože vůbec netušil, kam to okno nad třímetrovou zdí vede – stavba je z prudkého kopce, tak ani stavba 4,5 metru vysoká by ji nepřevýšila. Dále informace, že on nechtěl tak vysokou stavbu, ani tak ohromná okna, ale co má dělat, když mu to nařídil památkový úřad, který mu ve skutečnosti nařídil okna ve štítě zmenšit z důvodu, že „okna ve štítech jsou větší než okno v přízemí a navíc neproporční k ploše štítu“. Až po arogantní sdělení, že si pozemek, na kterém původně pásl koně (jelikož šlo o zemědělský pozemek), nechal převést na proluku, a proto si do našich nemovitostí může stavět bez omezení co chce a nám do toho nic není! (O tento pozemek, vykrojený z dvou zahrad, žádalo minimálně pět dalších sousedů, ale bohužel k informacím města se dostal v pravou chvíli pouze jeho tajemník.)

Až na zásah Krajského úřadu, který uložil stavebnímu úřadu, „aby se věcí opětovně zabýval a znovu ji prošetřil, tentokrát v souladu se stavebním zákonem a dle jeho ustanovení, a za součinnosti se stavebníkem“, jsme dostali pozvánku na kontrolní prohlídku, o kterou jsme žádali společně s okamžitým zastavením stavby již v červnu, jelikož i my laici jsme poznali, že největší okna jsou v obytných místnostech a nejedná se o přízemní technickou stavbu, ale stavbu se schodištěm do patra s obytnými prostory, která nesmí být povolená veřejnou vyhláškou! Stavba probíhala v rozporu se stavebním povolením a stavební zásahy byly hrubé – nad garážovým stáním proveden strop, stavba zvýšená na 6,2 metru a s okny do všech okolních nemovitostí a na úkor těchto okolních obytných nemovitostí neúměrně vzrostla cena této nepovolené stavby. Schůzka se měla konat 5. 10. 2010. Dne 4. 10. se z této schůzky tajemník i s manželkou omluvili z důvodu, že tajemník má přestupkovou komisi a důvod omluvy jeho manželky neznáme. Ing. Novák náhle neonemocněl, měl předem plánovanou schůzku, kterou musel svolat s určitým časovým předstihem, tudíž předem dobře věděl, že se jednání nezúčastní. Schůzka byla dne 4. 10. mezi 1130 a 1700 ústně odvolaná. Měli jsme vyřízené volno z práce a stavebníkům již nedůvěřujeme, tak se většina sousedů na odvolanou schůzku raději dostavila. 1. 11. 2010 byl spis pro podjatost předán do Luk nad Jihlavou a byli jsme informovaní „o zahájení správního řízení o odstranění stavby“ – 2. 12. 2010. Stavebníci nám sice nemuseli – ale měli – umožnit účastnit se jednání. Jak jsme stavebníky poznali, předpokládali jsme, že s námi jednat nebudou a volno z práce si vzali tentokrát jen zástupci, ostatní byli na telefonu – kdyby náhodou. Náhoda se nekonala. Nyní je řízení o odstranění stavby přerušeno.

Další nehorázností je elektrická přípojka, vedená přes pozemek p. č. 384/2, která měla sloužit jako stavební, protože stavebníci el. přívod do garáže nepožadovali a stavební povolení zní také bez elektrické přípojky! K této garáži, povolené bez elektrické přípojky, vedou přípojky hned dvě. Majitelka pozemku z jižní strany nebyla stavebníky dodnes informovaná o nevýhodách el. přípojky, vedené po celé délce její zahrady, přestože ji o tom měli stavebníci dle platných zákonů informovat! Potom, co stavebníci svévolně posunuli okno své přízemní garáže proti oknu stávajícího obývacího pokoje s kuchyňským koutem a navíc do této nemovitosti vyrostlo další okno ve štítě, se po poradě s právníkem, s rodinou a s elektrikáři majitelka rozhodla stavební přípojku nechat odstranit, jelikož podmínky jsou nápadně nevýhodné. Nikoli na nátlak sousedů, jak je majitelce neustále stavebníky vnucováno! Hodnota této nové obytné stavby, kolaudované v roce 2007, značně klesla již zmíněnými a zbytečnými garážovými okny a nepovolenou výškou této černé stavby. Není potřeba její hodnotu dále snižovat ještě kabelem vedeným po celé délce zahrady. V ochranném pásmu kolem kabelu – nevysazovat stromy, nestavět dříví, králíkárny, bazén, …, majitel pozemku musí kdykoli umožnit vstup majiteli přípojky i pracovníkům ČEZ na svůj pozemek, pozemek může být kdykoli za účelem opravy rozkopán,…Dále je majitel pozemku také povinen na svoje náklady nechat opravit závady, vzniklé na jeho pozemku. Hodnota této obytné stavby je nyní srovnatelná s hodnotou přízemní garáže, postavené nezákonně, v rozporu se stavebním povolením. A to i bez výpůjček a věcných břemen! Materiály o vzájemně výhodných výpůjčkách těchto dvou nemovitostí i „doložený“ výpočet připloceného pozemku 5 m2, je též k nahlédnutí. Připlocení pozemku vzniklo za asistence Ing. Nováka, takže ne bez jeho vědomí, a posunuty byly pravděpodobně jen dva sloupky cca o 40 cm (z důvodu hromad hlíny). „Doložený výpočet“ 5 m2 je chybný, jedná se o plochu menší. Do jaké míry je nabídka manželů Novákových reciproční (tedy vzájemně výhodná) posuďte z přiložené dokumentace sami!

Monumentální novostavba garáže je postavená nejen v rozporu se stavebním povolením, ale i v rozporu s dobrými sousedskými vztahy, s ignorováním práv ostatních, s naprostou bezohledností, sobeckostí a arogancí. Někteří z nás zde žijí 60 let, někteří jen 35 a někteří naši sousedé zde bydleli jen několik málo let, ale vždy jsme tady žili v naprosté sousedské pohodě, ohleduplnosti, úctě a nápomoci a to jak na Karlově nám., tak ve Feltlově ulici. A to okna v přízemí jsou téměř u chodníku a rohové domy si vidí i nudle v polévce (opravdu doslova). A teď se máme vystěhovat? A důvodem je, že si někdo postavil místo normální přízemní garáže např. 4,5 metru vysoké s jedním oknem do ulice a s druhým do zdi stávající nemovitosti ze severu (je to snad na garáž málo?) patrový dům. A nebo se máme chovat jako ve filmu „Bílá paní“- nekecat a plavat – a stavbu s osmi okny, vedenými do všech čtyř okolních obytných nemovitostí a s dveřmi s nadsvětlíkem, s veřejným vodovodem, s kanalizací, s elektrickým přívodem a rozvodem v celé stavbě, s komínem, se sociálním zázemím a se schodištěm do poschodí, nazývat přízemní garáží, protože veřejnou vyhláškou může být povolená jen technická stavba do výšky 5 metrů? Zatím půl roku stále jen žebráme, aby bylo postupováno podle zákona!

Tato stavba, o jejíž okamžité zastavení jsme žádali již v červnu 2010, je od října 2010 hotová. Je možné, aby měl obyčejný člověk stavbu v rozporu se stavebním povolením a stavebním zákonem? U úřední osoby – tajemníka městského úřadu – bychom očekávali ještě větší průhlednost než u ostatních. Opak je pravdou a dle našeho názoru jde o zneužití pravomoci úřední osoby.

Loučíme se citací z novoročního projevu prezidenta republiky: „Veřejnost je právem pohoršena případy, kdy veřejní činitelé zneužívají svých funkcí k osobnímu prospěchu.“

Ing. Jan Lahoda, Karlovo nám. 548, 588 13 Polná
Liboslava Lahodová, Karlovo nám. 548, 588 13 Polná
Vlasta Klementová, Feltlova 1238, 588 13 Polná
Jaromír Tobolka, Karlovo nám. 547, 588 13 Polná
Emilie Zemková, Karlovo nám. 547, 588 13 Polná

3 Responses

 1. JUDr. M. Hemelíková napsal:

  Informaci o „elektrické přípojce“ provedené stavebníky, manželi Novákovými, bez stavebního povolení, doplnuji sdělením, že rozhodnutím stavebního úřadu Městyse Luka nad Jihlavou ze dne 16. 2. 2011 bylo stavebníkům nařízeno odstranění zemní elektrické přípojky k jejich rozestavěné stavbě garáže.
  Tato nepovolená stavba vede přes sousední pozemek p. Vlasty Klementové. Rozhodnutí dosud není pravomocné. Povinnost k odstranění nepovolené stavby je stanovena na dobu 4 měsíců od právní moci rozhodnutí. Dr. Hemelíková

 1. 28.2.2011

  […] 31. ledna jsme zveřejnili dopis polenským zastupitelům a radním pod názvem Akce: „garáž“. Server deník.cz vydal článek k témuž tématu. Je na tomto […]

 2. 6.3.2011

  […] městského zastupitelstava a městské rady v dopise, který jsme otiskli v článku pod názvem Akce: „Garáž“ 31. 1. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *