Akce: „Garáž“ II.

Název Akce: „Garáž“  jsme si vypůjčili z úvodní strany dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby, jenom slovo garáž dali jsme do uvozovek. Jde o stavbu na Feltlově ulici, o níž píší sousedé stavby členům městského zastupitelstava a městské rady v dopise, který jsme otiskli v článku pod názvem Akce: „Garáž“ 31. 1. 2011.

Problémem je spor sousedů stavby se stavebníkem. Sousedé se cítí podvedeni a poškozeni,  protože se o zahájení stavebního řízení nedověděli a tedy k plánované stavbě, její velikosti, podobě a možná i účelu ve stanovené lhůtě nemohli vznést námitky. Sousedé jsou přesvědčeni, že stavba, která byla dokončena na podzim minulého roku, má podstatné odchylky od stavební dokumentace a závazného vyjádření památkářů.

Na základě žádosti manželů Ing. Pavla Nováka a Aleny Novákové z 19. 6. 2009 bylo stavebním úředem v Polné dne 1. 7. 2009 veřejnou vyhláškou vydáno Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení. Současně bylo nařízeno veřejné ústní jednání. Uvedená vyhláška uvádí, že do podkladů mohou nahlédnout a eventuální námitky ke stavbě mohou vznést účastníci stavebního řízení nejpozději při ústním jednání, které bylo stanoveno na 7. 8. 2009. Uvedená vyhláška určuje, že účastníkům řízení, sousedům stavby Vlastě Klementové, Liboslavě Lahodové a Emílii Zemkové bude oznámení o zahájení řízení oznámeno nikoli dopisem, ale právě touto vyhláškou, která musí být vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na internetu po dobu 15 dnů. Datum vyvěšení vyhlášky 7. 7. 2009 a datum jejího sejmutí 23. 7. 09 podepsal jako osoba oprávněná k potvrzení vyvěšení a sejmutí tajemník Městského úředu Ing. Pavel Novák.

Uvedená vyhláška ukládá žadateli o stavbu (manželům Novákovým) zajistit dle stavebního zákona, aby informace o záměru žadatelů a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby, nebo u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání (1. 7. – 7. 8. 2009). Součástí informace je i grafické vyjádření záměru. Je skutečně s podivem, že z uvedených sousedů stavby, kteří tudy denně chodí, by si vyvěšené žádosti a nákresu plánované stavby za 37 dní, tedy za více než 5 neděl, nikdo nevšiml.

Protokol o ústním jednání a místním šetření v ul. Feltlově 7. 8. 2009 za účasti dvou přítomných, a to Ing. Smerekovské za Městský úřad Polná a Ing. Nováka jako žadatele stavby se uvádí, že objekt bude přízemní, se sedlovou střechou, s výškou hřebene 5,75 m, v přízemí bude zádveří, dílna hobby, garážové stání, WC. V podkroví bude půdní prostor, přístup žebříkem.

Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Odborem výstavby a ŽP Městského úřadu v Polné 17. 8. 2009 povoluje stavbu jako „Garáž včetně vodovodní a kanalizační přípojky“ v rozsahu projektové dokumentace ověřené při stavebním řízení, s tím, že objekt bude přízemní, zděný, nepodsklepený, se sedlovou střechou,  půdorys stavby  7,00 x 10,00 m a výška hřebene sedlové střechy 5,75 m. V podkroví půdní prostor. „Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavba bude provedena dodavatelsky.“

Textová část projektové dokumentace pro stavební povolení (vypracovaná v březnu 2009) uvádí, že se jedná o projekt garáže o dvou stáních pro osobní auto, se zádveřím, WC a dílnou hobby. Že objekt je zděný, přízemní, nepodsklepený, střecha plochá. Že krytinou jsou asfaltové pásy. Stropní konstrukci tvoří krov, který je v dílně, WC a zádveří opatřen podhledem. Výška stavby od podlahy (1. nadzemní podlaží) je 3,00 m. Rozvody vody pitné studené, vytápění na pevná paliva. Rozvod elektřiny není. Ve výkresové projektové dokumentaci (vypracované rovněž v březnu  2009) a ověřené a schválené Odborem výstavby a ŽP v Polné 17. 8. 2009 je objekt projektován se sedlovou střechou o výšce hřebene 5,75 m. Výška zastropené části s hobby dílnou, zádveřím a WC  265 cm.  Krov je uložen na podezdívce vysoké 75 cm nad stropem hobby dílny, WC a zádveří.

Už 8. 6. 2009  (dle předložené projektové dokumentace) Magistrát města Jihlavy vydává po písemném vyjádření Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Telči závazné stanovisko k objektu z památkového hlediska. To kromě jiného stanovuje podmínky, že střecha bude sedlová, krytá pálenou nebo cementovou taškou. Štít bude proveden v omítce. Horní okna ve štítech budou zmenšena na výšku i na šířku cca o 1/3, protože projektovaná okna ve štítech jsou větší než okno v přízemí a navíc neproporční k ploše štítu. Projektová dokumentace, kterou stavebníci, manželé Novákovi, předložili k zahájení stavebního řízení (1. 7. 2009) není ani ve stavebním povolení (17. 8. 09) dle tohoto závazného stanoviska upravena.

Zjara 2010 byla postavena hrubá stavba objektu. Manželé Lahodovi byli udiveni výškou stavby s osmi okny, s velkým oknem ve štítě do jejich dvora. Od Odboru výstavby a ŽP Polné požadují dokumentaci stavby a po jejím obdržení a zjištění nesrovnalostí v projektové dokumentaci, nedodržení závazného stanoviska památkářů a zjištění, že stavba je provedena se zachováním velkých oken a že stavba je ve skutečnosti o 45 cm vyšší než udává projekt , nabývají dojmu, že nakonec půjde o obytný dům. Žádají proto pro uvedené nesrovnalosti o zastavení stavby. Obracejí se i na Radu města Polné. Odbor výstavby a ŽP v Polné opakovaně písemně odpovídá, že stavba garáže byla  povolena podle projektové dokumentace a vykazuje jen drobné odchylky, které do kolaudačního souhlasu budou upraveny a „okénko“ z půdy ve štítě bude dle požadavku památkářů  do kolaudačního souhlasu zmenšeno.

Dne 25. 6. 2010 byl podán návrh na zahájení ústního jednání s místním šetřením na den  1. 7. 2010. To proběhlo za účasti vedoucího Odboru výstavby a ŽP Pavla Koudely a stavebníka Ing. Nováka. V sepsaném protokolu se konstatuje, že “ Stavba obsahuje: Garáž, zádveří, WC, a dílnu hobby. Členění stavby odpovídá projektové dokumentaci, která byla schválena.“

Manželé Lahodovi žádají tedy dne 30. 7. 10 Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ kraje Vysočina (OÚPSŘ) o posouzení rozhodnutí Odboru výstavby a ŽP v Polné z hlediska prověření souladu s projektovou dokumentací, na základě níž bylo vydáno stavební povolení. Odpověď je datovaná 6. 9. 2010  a adresovaná MěÚ v Polné a Odboru výstavby a ŽP v Polné. OÚPSŘ (zastoupený Ing. Jarmilou Kovaříkovou) shledal, že mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, která byla doložena stavebníkem k žádosti o stavební povolení, existuje vnitřní rozpor. OÚPSŘ konstatuje, že stavební úřad tak sice pochybil, když si od stavebníka nevyžádal sjednocení obou částí projektové dokumentace, ale z výroku stavebního úřadu je zřejmé, že  stavba garáže byla povolena jako přízemní objekt se sedlovou střechou o výšce hřebene 5,75 m. OÚPSŘ konstatuje, že se dozvěděl, že stavební úřad zjistil na předmětné stavbě odchylky od ověřené projektové dokumentace: „provedeny byly okenní otvory, které neodpovídají požadavkům Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování, jako příslušného orgánu státní památkové péče; – v prostoru garáže byl proveden vstupní otvor v přízemí do prostoru pod krovem.“ Jelikož OÚPSŘ šetřením spisového materiálu zjistil, že zápis z provedené kontrolní prohlídky nepodchycuje výše zaznamenané odchylky ani způsob jejich dalšího řešení v intencích stavebně právní normy, uložil stavebnímu úřadu aby se věcí opětovně zabýval a znovu jí prošetřil, tentokrát v souladu se stavebním zákonem a dle jeho ustanovení a se součinnosti se stavebníkem.

Na základě požadavku OÚPSŘ vydává dne 16. 9. 2010 Odbor výstavby a ŽP v Polné oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby, která se bude konat dne 5. 10. 2010 v 9:00 hod. Dne 30. 9. 2010 se stavebník Ing. Novák omlouvá z účasti na kontrolní prohlídce z důvodu svojí účasti na jiném správním řízení – Komise pro projednávání přestupků (svolává Ing. Novák). Omlouvá i svoji ženu.

Toto místní šetření je ze strany stavebního úřadu ústně zrušeno 4. 10. 10 z důvodu omluvy a tedy neúčasti stavebníka na schůzce. Přesto se kromě stavebníků manželů Novákových,  účastníci řízení na místě stavby  5.10.10 sejdou (Lahodová,  Lahoda, Klementová, Zemková jako sousedé stavby, Ing. Kostka za město)  a Ing. Smerekovská sepíše protokol, ve kterém konstatuje že „byly zjištěny změny na stavbě, které jsou v rozporu s vydaným stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Je provedena přípojka elektro a vnitřní rozvody elektro. Velikost a umístění okenních otvorů v přízemí a půdním prostoru horního krovu je rozdělena jinak. Ve stropní konstrukci je provedený otvor pro schodiště. V prostoru garáže  je stropní konstrukce. V místnosti WC  je umístěný sprchový kout. Rozpor v pozemcích parcelní čísla ve výkresu širších vztahů.“

Poté, co se stavebník Ing. Novák nedostaví k veřejnému šetření 5. 10. 2010, rezignuje Ing. Novák jako tajemník MěÚ i na splnění požadavku OÚPSŘ KÚ kraje Vysočina, aby on jako vedoucí městského úřadu a  jemu podřízený stavební úřad v Polné  dali stavbu občana Ing. Nováka do souladu se stavebním zákonem. Nato je celý spis sledované stavby 1. 11. 2010 předán na stavební úřad do Luk nad Jihlavou. Starosta města Jindřich Skočdopole k tomu uvádí ve svém dopise zastupitelům 17. 1. 2011: „Když jsem zaregistroval stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, oslovil jsem Ing. arch. Jana Strejčka, vedoucího Odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), zda by mohl doporučit, aby celou záležitost projednával jiný stavební úřad, odkázal mne na městys Luka nad Jihlavou.“ Sousedé ve svém dopisu zastupitelům města říkají, že spis byl do Luk předán z podjatosti. Ing. Novák ve své odpovědi zastupitelům na uvedený dopis uvádí: „Spis nebyl na stavební úřad do Luk nad Jihlavou předán pro podjatost, ale právě naopak, aby nevzniklo podezření z ovlivnění stavebního řízení vedeného na zdejším úřadě.“ Určitě je ale možno se domnívat, že kdyby tajemník Ing. Novák a stavební úřad v Polné uvedli záležitost stavby do souladu se stavebním zákonem, nikdo by je z podjatosti ani v nejmenším nevinil. Měli snad obavu, nebo to předpokládali,  že budou viněni z podjatosti, kdyby se chtěli s uvedením stavby do souladu se zákonem vyhýbat?

Ještě před předáním celé záležitosti do Luk žádají 20. 9. 2010 manželé Lahodovi znovu Úřad územního plánování (památkáře) Magistrátu města Jihlavy na základě vyjádření OÚPSŘ Krajského úřadu o prověření uvedené stavby a uvedení stavby do souladu se stavebním povolením.  Magistrát města Jihlavy jim 1. 10. 2010 odpovídá, že bylo na základě žádosti Manželů Novákových dnem jejich podání dne 24. 8.10 zahájeno správní řízení ve věci změny stavby před dokončením. Manželé Novákovi navrhují  změny spočívající ve snížení výšky okap u o 10cm, zvýšení hřebene o 45cm, dělící zeď na půdě nebude realizována a v prostoru garáže bude proveden keramický strop s výlezem na půdu. Komínové těleso bude posunuto k příčce chodby, dveře WC budou posunuty a budou se otevírat dovnitř, klozet bude umístěn vlevo, v dílně bude umístěno umyvadlo. Na SV straně budou v 1. NP zrušeny dveře, okno o rozměrech 1 500 x 700 mm bude posunuto do středu stěny a okno ve štítu bude zmenšeno na 1000 x 1 200 mm. Na SZ straně bude okno v 1. NP zmenšeno na 1 200 x 1500 mm. Na JV straně budou dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem. Okno garáže bude zvětšeno na 1 400 x 600 mm, okno WC bude mít rozměr 600 x 1 500 mm. Na JZ straně dojde k posunutí okna v 1. NP na střed, okno ve štítě bude mít rozměry 1 150 x 1 650mm. V objektu bude provedena elektroinstalace.

Úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy s navrhovanou „změnou stavby před dokončením“ souhlasí a žádosti vyhovuje v plném rozsahu. Toto (v pořadí už druhé) závazné stanovisko vydává Magistrát města Jihlavy 19. 10. 2010, tedy v době, kdy fakticky byla už stavba s uvedenými změnami dokončena.

Stavební odbor v Lukách nad Jihlavou zastoupený Romanem Göthem 3. 11. 2010 řízení o změně stavby před jejím dokončením zastavuje.

Dne 22. 11. 2010 manželé Novákovi podávají v Lukách nad Jihlavou žádost o dodatečné povolení stavby.

Dne 6. 12. 2010 stavební odbor v Lukách nad Jihlavou podává výzvu manželům Novákovým k doplnění podkladů pro dodatečné povolení stavby a zároveň řízení o dodatečném povolení stavby přerušuje do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31. 3. 2011.

Snímky „garáže“ z konce ledna t.r. (Pro zvětšení klikněte):

Ponecháváme na čtenáři, jaký si z celé záležitosti udělá úsudek. Ať už stavba dopadne jakkoli, počkáme si, kdo bude v této garáži garážovat, popřípadě, kdo v ní bude bydlet.

Redakční rada


Ještě nakonec znovu otiskujeme komentář, který k našemu článku z 31. 1. 11 přidala 28. 2. 11 paní JUDr. M. Hemelíková:
Informaci o „elektrické přípojce“ provedené stavebníky, manželi Novákovými, bez stavebního povolení, doplnuji sdělením, že rozhodnutím stavebního úřadu Městyse Luka nad Jihlavou ze dne 16. 2. 2011 bylo stavebníkům nařízeno odstranění zemní elektrické přípojky k jejich rozestavěné stavbě garáže.
Tato nepovolená stavba vede přes sousední pozemek p. Vlasty Klementové. Rozhodnutí dosud není pravomocné. Povinnost k odstranění nepovolené stavby je stanovena na dobu 4 měsíců od právní moci rozhodnutí.  Dr. Hemelíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *