Akce „Garáž“ III.

O sledované stavbě jsme psali v článcích: Akce „Garáž“ ze 31. 1. 2011 a Akce „Garáž“ II. 6. 3. 2011.

Řešení záležitostí kolem stavby dvojgaráže ve Feltlově ulici v Polné předal stavební úřad v Lukách Krajskému  úřadu Kraje Vysočina. K dalšímu vývoji záležitostí kolem sledované stavby přináší redakce POL NETu následující :

Proti stavebnímu povolení a územnímu řízení stavby dvojgaráže manželů Novákových podala sousedka, zastoupena JUDr. M. Hemelíkovou odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina – odbor územního plánování a stavebního řádu. Odvolání uvedený úřad (z důvodu jeho podání až po nejzazším termínu, který zákon umožňuje) zamítl jako opožděné.

Nicméně uvedený úřad vydal usnesení o zahájení  přezkumného řízení povolení stavby vydaného 17. 8. 09 odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu Polná .

Po posouzení spisového materiálu vyhodnotil krajský úřad, že prvoinstanční správní úřad (Stavební úřad v Polné) nepostupoval ve vedeném stavebním řízení v souladu se zákony a ostatními právními předpisy… (I všechny další citace z usnesení Odboru územního plánování a stavebního řádu Kraje Vysočina uvádíme kurzívou.)

Po posouzení spisu dospěl krajský úřad k závěru, že lze mít důvodně za to, že uvedené rozhodnutí  bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, čímž jsou dány důvody pro zahájení přezkumného  řízení…

Tento názor krajský úřad opírá o následující zjištění (z pětistránkového textu vybíráme):

..stavební úřad rozhodoval  na základě neúplné žádosti o vydání stavebního  povolení a stavební povolení bylo pak vydáno v rozporu s ustanoveními správního řádu a s ustanoveními stavebního zákona…  …žádost neobsahuje náležitosti §110 stavebního zákona, a to právo založené smlouvou provést stavbu s vlastníkem pozemků parc. č. 2377 a 2612, že není zajištěn příjezd ke stavbě (§111 stav. zákona).  V žádosti nebyly uvedeny přípojky vody a kanalizace, ani dotčení pozemku parc. č. 2377 stavbou těchto přípojek… …není ani opravena výkresová část dokumentace dle závazného stanoviska orgánu státní památkové péče… …ve výkrese situace širších vztahů není zakreslen pozemek parc. č. 2612, chybí výkresy napojení na veřejné komunikace a celý oddíl požárně bezpečnostního řešení stavby atd. K žádosti nebyl přiložen plán kontrolních prohlídek stavby.

Stavební úřad v rámci zahájení stavebního řízení nenařídil konání ústního jednání, ani neurčil lhůtu pro vyjádření (účastníkům řízení). Oznámil stavbu garáže pouze na pozemku parc. č. 693 včetně vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 2377, nebyly zde uvedeny pozemky parc. č. 2612 a 384/3 jako pozemky dotčené stavbou. Dále stavební úřad stanovil, že žadatel je povinen připravit smlouvu o smlouvě budoucí s vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 2612 (ve spise se však nenachází)… Do okruhu účastníka stavebního řízení nezahrnul stavební úřad  Město Polná, jako vlastníka pozemků dotčených stavbou. Rovněž nevyhodnotil postavení správců sítí jako účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že se nejedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, měl stavební úřad doručovat účastníkům řízení do vlastních rukou, některým účastníkům řízení  tedy nebylo zahájení stavebního řízení oznámeno… O konání ústního jednání či stanovení lhůty pro seznámení se s podklady pro vydání stavebního povolení nebyli účastníci stavebního řízení seznámeni, došlo tedy  k porušení ustanovení §7 správního řádu (dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení) a nedodržení ustanovení § 36 odst 3 správního řádu (před vydáním rozhodnutí se účastníci řízení nemohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí).

Ve výroku II. napadeného rozhodnutí nejsou uvedena parcelní čísla podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje… Pro povolení stavby stavební úřad mimo jiné stanovil, že elektrická instalace musí být provedena dle platných elektrotechnických předpisů a ČSN, vřetně předložení revizní správy el. instalace, přestože projektová dokumentace s přípojkou ani vnitřními rozvody el. instalace ve stavbě nepočítá. (Stavebníkům bylo nařízeno odstranění zemní elektrické přípojky k jejich rozestavěné stavbě garáže. Jde o nepovolenou stavbu vedoucí přes sousední pozemek. Rozhodnutí již nabylo právní moci. – pozn. redakce).

Stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel z ustanovení §109 stavebního zákona. V rozhodnutí však byl uveden jiný okruh účastníků řízení, než v oznámení o zahájení řízení. Správní úvaha, jak tedy stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení (nebyly zahrnuti např. vlastníci sousedních pozemků a staveb, stavbou dotčení vlastníci  či správce sítí), není zřejmá. Rozhodnutí nebylo některým účastníkům  oznámeno v souladu s ustanovením §72 správního řádu.

Stavebník „garáže“ Ing. Novák, jako účastník stavebního řízení, stavební povolení spolu s územním rozhodnutím obdržel do vlastních rukou v září 2009. Věděl tedy, že sousedé jeho stavby byli z účastnictví v řízení vyloučeni a rozhodnutí jim nebylo v souladu se zákonem oznámeno. Věděl-li to Ing. Pavel Novák jako stavebník, věděl to jistě tentýž  Ing. Pavel Novák i jako tajemník městského úřadu. Proč  tedy jako nadřízený  stavebního úřadu v Polné nedocílil, aby sousedé stavby byli v souladu s příslušným ustanovením správního řádu jednotlivě obesláni? A proč je na stavební  řízení  neupozornil jen jako stavebník soused? Případně koneckonců i jako tajemník městského úřadu? Nechtěl snad, aby sousedé o plánované stavbě jeho garáže věděli? (O jejím umístění, jejích parametrech nebo účelu?) Tak aby se k tomu v řízení nemohli vyjádřit?

Vzhledem k tomu, že stavební úřad (v Polné) stavební povolení neoznámil některým účastníkům řízení, stavební povolení nabylo právní moci dne 20. 8. 2010 a nikoli, jak vyznačil stavební úřad (v Polné) 22. 9. 2009. (Pozn. redakce: Stavebník tedy začal stavbu garáže vloni zjara v době, kdy neměl ještě právoplatné povolení?)

Uvedené usnesení o zahájení  přezkumného řízení povolení stavby dostali  všichni účastníci řízení do vlastních rukou. (Manželé Novákovi, Město Polná, a všichni tři sousedé stavby.)

Starosta města i další představitelé města opakovaně zdůrazňují, že lidosprávě nepřísluší zasahovat do této záležitosti, která je v pravomoci úřadů s přenesenou pravomocí státu. Patrně však na základě  usnesení Krajského úřadu o zahájení přezkumného řízení povolení stavby byla z iniciativy zástupců města svolána schůzka členů rady města se sousedy stavby „garáže“ na Feltlově ulici. Schůzka se konala v úterý 12. 4. 2011 za účasti všech sedmi členů městské rady a pěti pozvaných občanů – sousedů předmětné stavby. Schůzka nic zásadního nepřinesla. Dle vyjádření sousedů, kteří  věc vysvětlovali, od zástupců města zaznělo, že  předtím nevěděli, do  jaké míry je věc závažná. Dle vyjádření sousedů radní jednali  o tom,  kam jsou sousedé ve sporu s ing. Novákem ochotni ustoupit. Radní se ptali, co sousedé chtějí. Sousedé chtěli, aby bylo postupováno podle zákona. Ing. Novák přítomen nebyl.

Na stavbě se zmenšilo severní okno:       14.4.2011         30.4.2011

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *