Případ „vykáceného Háječku“ ukazuje zvláštní přístup radnice

Napsal M. Mareš

Indicie o nesprávném úředním postupu Městského úřadu Polná při kácení stromů v lokalitě Háječek sílí, ale informace jsou ukryté ve spisovně Městského úřadu Polná. V krajním případě může jít až o zneužití pravomoci veřejného činitele. Pro povolení kácení dřevin musí existovat závažné důvody a musí mu předcházet vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.  Z rozhodnutí orgánu tak musí být patrné, jakou úvahou se správní orgán při posouzení těchto otázek řídil a zda význam těchto dřevin na straně jedné i závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé dostatečně zhodnotil. Nesmí docházet k  uplatnění libovůle správního orgánu, přičemž správní soudy jsou povolány k tomu, aby přezkoumávaly, zda správní orgán tyto meze nepřekročil a správní uvážení nezneužil. Správní orgány rozhodující na úseku ochrany přírody a krajiny jsou povinny především střežit veřejný zájem na ochraně životního prostředí a vyvažovat zájmy vlastníků, které mohou být protichůdné k zájmu veřejnému.

Článek 11 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:

„Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Neznámé, ale místní firmy

Projekt rekonstrukce lokality Háječek v I. a hlavně v II. etapě připravily místní firmy z okolí Polné, které alespoň podle jména nejsou v oboru zahradní a krajinářské architektury zvučnými odbornými jmény na Vysočině. A vyslovení jména Lesního družstva Štoky jako projektanta druhé etapy rekonstrukce  Háječku už vyvolává tiché úsměvy odborníků. Lesní družstvo Štoky je svým profesním zaměřením vysloveně těžařská firma.

Zvláštní způsob rekonstrukce

Obecně se rekonstrukce veřejné zeleně  provádí ponecháním páteřních stromů,  které jsou zdravé. Ty pak tvoří kostru nového lesního porostu a dosazují se stromy mladší. Tím se pěstuje vícepatrový lesní porost. V lokalitě Háječek šly ale k zemi všechny stromy i ty, které mohly být páteří nového lesa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *