Akát před školou v Komenského ulici se znovu zazelenal

Za iniciativu pro zachování akátu na Komenského ulici: Libuše Kubová, Roman Vařejčka, Pavel Zeman.

Na základě požadavku dvou občanů, kteří mají nemovitosti bezprostředně sousedící s akátem před kašnou u pivovaru na Komenského ulici, požádal majetkový odbor MěÚ Polná Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) v Havlíčkově Brodě o posouzení stavu stromu. Závěrem posouzení, které proběhlo 24. 10. 2014, bylo doporučení (vzhledem ke stavu a stabilitě stromu) v co nejbližším termínu akát pokácet. Stavební komise městské rady toto rovněž doporučila a Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ vydal rozhodnutí o odstranění stromu. Informace o tom byla zveřejněna v lednovém čísle Polenského zpravodaje.

Na základě této informace se někteří občané začali o tuto záležitost zajímat. Zajímali jsme se i my. Vyžádali jsme si na městském úřadě písemné podklady k důvodům pro kácení stromu. Veškeré možné materiály nám byly ze strany Stavebního odboru MěÚ ochotně a bezodkladně poskytnuty.

Protože po seznámení se s poskytnutými materiály se nám zdálo, že v posudku o stromu mohou být některé nesrovnalosti. Požádali jsme proto dne 8. 1. 2015 stavební odbor MěÚ  o pozdržení termínu kácení trnovníku akátu na Komenského ulici do objasnění těchto nejasností.  Jejich objasnění jsme požádali telefonicky na AOPK Havlíčkův Brod. Bylo ale doporučeno vypracování alternativního posouzení od jiné firmy. (I vzhledem k tomu, že stav stromu se může jevit jinak v zimním, na rozdíl od vegetačního období i vzhledem k možnému subjektivnímu náhledu ze získaných informací o stromu.) Zároveň  nám bylo doporučeno šest takových firem, které bychom mohli o takový posudek požádat.

Oslovili jsme z nich tedy tu nejbližší: Petr Zvědělík – Stromolezectví.cz z Jihlavy. Pan Zvědělík strom posoudil 24. 1. 2015. S tím že to, jak strom zareagoval na prořezání odbornou firmou v roce 2009, signalizuje jeho dobrou vitalitu a že objektivní informaci o stabilitě stromu by přinesla tzv. tahová zkouška. A že v případě jejího výsledku, který by svědčil o dobré stabilitě stromu, by byl pro jeho zachování. Z minima firem v republice, které mají na tahovou zkoušku licenci doporučil nám firmu Arbonet s.r.o. v Horních Počernicích.

Firmu Arbonet  s.r.o jsme kontaktovali a bylo nám sděleno, že tahovou zkoušku jsou jako městskou zakázku schopni provést během února za technické pomoci a příhodných klimatických podmínek.

Požádali jsme tedy starostu města o umožnění tahové zkoušky k objektivizaci stability stromu.

Starosta města i po konsultaci s AOPK ČR Havl. Brod souhlasil, s tím, že záležitost na základě objednávky zajistí majetkový odbor MěÚ a technickou pomoc dojednal s hasiči. Zároveň upozornil na odpovědnost starosty za stromy, které jsou na pozemku města a za jimi způsobené případné škody a újmy na majetku občanů a jejich zdraví.

Zkouška tahem

Zkouška tahem

Firma Arbonet s.r.o. uskutečnila v Polné měření dne 16. 2. 2015. Počítačové zpracování dat bylo vyhotoveno o 11 dní později. Z měření a posouzení stromu byla vypracována rozsáhlá zpráva.  V ní se pak ve stručném zhodnocení a interpretaci výsledků uvádí, že patrně v důsledku výkopových prací při pokládání a rekonstrukci sítí před 6 lety došlo k poškození kořenů a patrně i jejich postižení dřevokaznou houbou, jejíž odumřelá plodnice pod kůrou na bázi kmene stromu byla při měření objevena.

Zkouška tahem

Zkouška tahem

Výsledek tahové zkoušky ale přinesl velmi přesvědčivé hodnoty odolnosti proti

zlomu kmene a vývratu proti předpokládanému zatížení větrem. Zpracovatelé z toho dovozují, „že akát není aktuálně nebezpečný z pohledu selhání kořenů a kmene a lze jej na stanovišti za určitých okolností předržet v horizontu 3-10 let“. Proto byla doporučena redukce koruny stromu o cca 20 % a zajištění kosterních větví nepředepjatou vazbou (o nosnosti min. 3 tun) k minimalizaci rizika zlomu a ev. pádu kosterních větví. Doporučeno je kontrolní měření zkouškou tahem do 3 let.

O redukci koruny a vazbu kosterních větví stromu jsme opět požádali jihlavskou firmu Stromolezectví.cz pana Zvědělíka. Ta řez v koruně a požadovanou vazbu kosterních větví provedla 27. dubna tohoto roku.

Při svých jednáních a aktivitách pro zachování akátu jsme postupovali v součinnosti  se stavebním odborem MěÚ v Polné, především s  ing. V. Klábenešem i s RNDr. S.  Hausvaterovou z AOPK ČR v Havlíčkově Brodě. Děkujeme jim za vstřícnost a pochopení pro snahu akát zachovat. Zvláštní dík patří starostovi města J. Skočdopolemu za umožnění objednání obou firem k vyšetření stability stromu a jeho odbornému ošetření. Za to, že se za zachování tohoto stromu podstatnou měrou zasadil, s vědomím, že odpovědnost bere na sebe. Dík patří panu P. Zvědělíkovi a ing P. Wágnerovi, představitelům firem Stromolezectví.cz a  Arbonet s.r.o.  za vstřícné a ochotné jednání i odvedenou práci. Děkujeme i všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na zatímní záchraně tohoto mohutného, více než stoletého, a v Polné dalo by se říci až kultovního stromu před bývalým pivovarem, kolem kterého všechny žijící generace polenských chodily do školy.

Zelenající se akát

30. 5. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *