Zdráhá se město dostatečně informovat veřejnost o vodě?

Město o vodě a o situaci kolem ní občany dostatečně neinformuje. Jak již jsme psali, na 31. 10. svolal starosta neveřejné jednání zastupitelů se zástupci SVAK a VAS. Jak starosta řekl den před tím na veřejné schůzi zastupitelstva 30. 10., důvodem, proč byla schůze zastupitelů 31. 10. neveřejná, bylo, že si zástupci VAS a SVAK nepřáli jednat před veřejností. Co vede zástupce VAS a SVAK k tomu, aby jejich postoje a záměry byly před veřejností utajovány? A co vede Město k tomu, aby o obsahu schůze se SVAK a VAS neinformovalo občany?

Jestliže letos ze SVAKu vystoupila Jihlava a k 1. 1. 2014 vystupuje i Brtnice a na jaře odešl polenský zástupce, vodárenský odborník Zvolánek, z předednictva SVAK a nahradil ho místostarosa Polné ing. Sobotka, jestliže starosta Luk nad Jihlavou odstoupil z funkce předsednictva SVAKu proto, že se dozvěděl o podezření auditorské firmy na podvodné praktiky v účetnictví svaku, nelze tuto situaci vnímat jinak, než že se okolo SVAKu něco děje.

A jestliže SVAK v létě tohoto roku zastavil činnost polenské úpravny vody a hodlá ji zakonzervovat a voda do Polné začala přitékat z úpravny v Hosově, tak by se dalo očekávat, že se na zastupitelstvu bude o této záležitosti hovořit, protože Polná je členem svaku a tudíž se jí to dotýká. Polná v žádném případě nestojí mimo širší změny, které se dějí v regionu obhospodařovaném SVAK Jihlavsko.

Tento bod v programu na jednání zastupitelstva 9. 12. nebyl. Byl zařazen až na písemnou žádost zastupitele Ing. Ivana Klusáčka.

Při projednávání uvedeného bodu dal starosta města slovo nejprve zástupci starosty Ing. Jaroslavu Sobotkovi, který je zároveň členem předsednictva SVAK, ale bez hlasovacího práva. Ten zastupitelům sdělil aktuální informace o okolnostech táhnoucího se vyrovnávání majetku mezi SVAK a městem Jihlava. Zda kromě toho, že se počítá se zdražením vody o 3,2%, něco dalšího eventuálně vyplývá ze současné situace ve SVAK Jihlavsko pro Polnou, jsme se z vystoupení místostarosty nedozvěděli. (viz též zde)

Po vystoupení místostarosty zahájil starosta diskusi k tomuto bodu s tím, že zastupitelé a občané mohou k tématu SVAK diskutovat ještě hodinu či dvě, ale že se po pěti či deseti minutách z jednání omluví a odejde, protože „Proti Jihlavě můžeme dvě hodiny mluvit, proti Svazku můžeme dvě hodiny mluvit a nikdo z nás neví, kde je pravda.

Nato vystoupil Ing. Klusáček s několika otázkami, které uvedl tím, že město Polná je po vystoupení Jihlavy ze SVAK druhým největším hráčem ve SVAK a zástupce města nemá v předsednictvu hlasovací právo. Ptal se, s čím přijde město Polná na valnou hromadu SVAK v prosinci t. r. Starosta odpověděl, že nic konkrétního nepřipravují. Dále se Ing. Klusáček ptal, co město udělalo pro to, aby nebyla uzavřena úpravna vody kromě toho, že zastupitelstvo přijalo usnesení, že s tím nesouhlasí. Na to mu starosta odpověděl, že město nic víc neudělalo, ale že se s tím nic jiného ani dělat nedalo.

V diskusi ještě vystoupil zastupitel Petr Coufal, který dával najevo znechucení ze situace kolem vody a žádal řešení.

Dále požádal o slovo mezi veřejností přítomný novinář Miroslav Mareš. O tom, zda mu bude dáno slovo, dal starosta zastupitelstvu hlasovat. Pro hlasovalo pouze 8 zastupitelů.

Proč se Město brání širší diskusi o jistě závažném problému polenské vody?

P.S.:  Dne 12. 12. obdržel SVAK Jihlavsko Vyrozumění o zahájení exekuce od brněnského exekutora. Exekuce se týká majetku SVAK Jihlavsko ve výši cca 55 000 000 Kč ve prospěch města Jihlavy plus cca 5 milionů jako náklady na exekuci. Jak se i toto promítne do hospodaření členských obcí SVAKu?

You may also like...

1 Response

  1. 31.12.2013

    […]  Proč se ale potom zúčastnili semináře,  kde byla zastoupena pouze jedna strana?  (viz ZDE) Pravda, už bylo celkem pozdě. Možná se jenom snažili sunout zastupitelstvo co nejrychleji ke […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *