Další soudní prohra SVAKu v právní válce: Bude se platit exekuce?

Napsal: Miroslav Mareš

„Kličkování před exekucí“ dobrovolného vodárenského svazu od prosincové valné hromady do konce ledna navýšilo účet za vodárenskou exekuci zhruba o půl milionu korun.

Na prosincové valné hromadě se členské obce dozvěděly o podání soudní žaloby na odklad vykonavatelnosti vodárenské exekuce. Žaloba SVAKu neuspěla.

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2014:

„Protože žalobce (SVAK Jihlavsko – pozn.red.) nesplnil svoji povinnost prokázání vzniku nepoměrně větší újmy, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, přičemž tak nebyly splněny podmínky stanovené § 73 odst. 2 s. ř. s., rozhodl soud tak, že žalobě ze dne 27. 12. 2013 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 11. 2013, č. j. KUJI 79781/2013, sp. zn. OOSČ 699/2013 OOSC/13, odkladný účinek nepřiznal.“

Proti rozsudku Krajského soudu není odvolání přípustné.

Za dobu od konání valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v prosinci do vynesení soudního rozsudku narostly úroky vodárenské exekuce zhruba o dalšího půl milionu korun. Právník Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko informoval členské obce o událostech velmi nejasnou právní řečí.

Jelikož by se mohlo jednat o další průtahy, v jejichž důsledku by došlo k narušení plynulé činnosti svazku, v důsledku které by mohlo dojít k dalšímu poškozování svazku, bylo rozhodnuto, že naše kancelář vezme veškeré úkony směřující k soudnímu exekutorovi zpět,“ napsal právník SVAKu Petr Šurka členským obcím. Není  například jasné, zda se právnická kancelář rozhodla jednat samostatně, nebo dostala pokyn od předsednictva SVAKu. Citovanou větu ze sdělení členským obcím lze pochopit i tak, že se pražská právní kancelář rozhoduje zcela samostatně a členské obce pouze hradí finanční náklady na právní válku.

Přezkumné ministerské řízení ještě nezačalo

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko se také obrátil s podnětem na ministerstvo vnitra. Přezkoumávat  by se měl postup úředníka Kraje Vysočina při vydání správního rozhodnutí. „Žádné přezkumné řízení nebylo dosud zahájeno, Svaz k němu pouze dal podnět,“ upozornil právník Jihlavy Miroslav Šianský. Právní válka o vykonání vodárenské exekuce má nejasný průběh, ale podle soudních rozhodnutí se zatím vyvíjí v neprospěch SVAK Jihlavsko.

Požádali jsme o odklad výkonu do doby uzavření přezkumného řízení, případně rozhodnutí soudu. O této skutečnosti, pakliže jí exekutor nevyhoví, rozhoduje příslušný soud,“ informuje právník Šurka členské obce vodárenského svazu. Odklad exekuce SVAK u krajského soudu ale nevysoudil.

You may also like...

1 Response

 1. Jiří Benáček napsal:

  Účet za vodárenskou exekuci – více než 10 milionů !!!

  Exekuce již byla zaplaceno. Otázka tedy není zda se exekuce zaplatí, ale KDO zaplatí její náklady.

  1. Náklady exekutora na exekuci (vyčíslené v souladu se zákonem, tedy
  žádný výmysl exekutora) činí celkem 5.686.443,- Kč.

  2. Náklady Jihlavy jako oprávněného na exekuci (vyčíslené v souladu se
  zákonem, tedy žádný výmysl právníků Jihlavy) činí celkem 209.633,- Kč.

  3. Úrok z prodlení (vyčíslený v souladu se zákonem, tedy žádný výmysl
  právníků Jihlavy), který musel SVAK zaplatit v exekuci Jihlavě, činí
  celkem 4.399.587,- Kč.

  Celkový součet:
  SVAK tedy zaplatil celkem 10.295.663,- Kč za to, že nevyplatil Jihlavě její podíl na svém peněžitém majetku ve lhůtě dobrovolně dle stanov, tj. do 31.1.2013.

  Dle sdělení JUDr. Šurky, advokáta SVAKu, byly veškeré kroky advokátní
  kanceláře ve vztahu k Jihlavě řádně projednány na valných hromadách
  SVAKu a jeho předsednictva. Z jeho sdělení tedy vyplývá, že za
  škodu na majetku SVAKu ve výši 10.295.663,- Kč evidentně nesou
  odpovědnost ti zástupci členských obcí SVAKu, kteří na valných
  hromadách hlasovali pro to, aby SVAK nevyplatit Jihlavě její podíl na
  peněžitém majetku SVAKu ve stanovách stanovené lhůtě.

  Stejně tak za tuto škodu nesou odpovědnost ti členové předsednictva
  SVAKu, kteří na jednáních předsednictva hlasovali pro to, aby SVAK
  nevyplatit Jihlavě její podíl na peněžitém majetku SVAKu ve stanovách
  stanovené lhůtě.

  Tito lidé nesou za škodu osobní odpovědnost vůči SVAKu, tedy vůči jeho
  členským obcím a v konečném důsledku i vůči jejich občanům. Zná každý
  obyvatel své zástupce ve SVAK, tedy toho, kdo nese odpovědnost za tuto
  škodu? Nebylo by na škodu, kdyby se POLNET těchto lidí zeptal, zda
  cítí osobní odpovědnost.

  JUDr. Šurka, advokát SVAKu, měl jako odborník určitě s orgány SVAKu
  (valná hromada a předsednictvo) těžkou práci. Byly to určitě ony, kdo
  ho jako právní laik tlačil do zadržení částky ve výši 50.204.310,- Kč,
  ačkoliv je JUDr. Šurka od takového kroku nepochybně zrazoval.

  Jak totiž vyplývá z průběhu exekuce, JUDr. Šurka se v jejím průběhu
  vůbec neodvážil exekutorovi ani sdělit, že SVAK částku 50.204.310,- Kč
  zadržel, a že je proto exekuce naprosto nedůvodná, a to pro zcela zjevnou právní nesmyslnost takového kroku. SVAK se nakonec v exekuci přestal bránit, uznal nárok Jihlavy na zaplacení celé exekuované částky, a jako bonus zaplatil oněch 10.295.663,- Kč.

  Vzhledem k tomu, že SVAK v exekuci neuplatnil ani námitku zadržení,
  ani námitku nicotnosti (zjednodušeně – neplatnosti) rozhodnutí
  Krajského úřadu, jsou úvahy některých o tom, že v případě úspěchu u
  Ministerstva vnitra by SVAK získal své exekučně vymožené peníze od
  Jihlavy a od exekutora zpátky, pouhé fantazie, pro které odborník
  nenajde v zákonech žádný základ.

  Jsem zvědav, jak dlouho tyto fantazie členům orgánů SVAK a hlavně
  občanům členských obcí vydrží.

  Normální člověk má z exekuce strach, exekutoři naradili čerty a jsou moderní strašidlo. Exekuci na majetek SVAKu a s ní spojené vícenáklady však každý přijímá naprosto klidně. Kdybych já takto hospodařil s majetkem obce Bílý Kámen, kde jsem starostou, lidé mě vyženou z radnice vidlemi.

  Ing. Jiří Benáček,
  starosta obce Bílý Kámen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *